Đổi đối tượng JQuery sang DOM

Trong đối tượng JQuery nó đã có chứa thành phần DOM. Để lấy được thành phần DOM từ đối tượng JQuery ta có thể sử dụng phương thức get() .

Ví dụ ta có một danh sách như sau :

1
2
3
4
<ul>
<li>say</li>
<li>sua</li>
</ul>

Nếu như đối tượng JQuery chỉ có một thành phần DOM ta có thể dùng 2 cách lấy:

1
$(‘ul’).get(0)  hoặc $(‘ul’)[0]

Nếu đối tượng JQuery có nhiều thành phần DOM, để lấy hết tất cả ta sử dụng:

1
$(‘li’).get()

Ví dụ: