Xóa 1 phần tử trong mảng bằng Javascript

Khi lập trình với javascript và một vài ngôn ngữ khác, có một thao tác tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại luôn khiến tôi bối rối về cách thực hiện nó. Đó chính là Xóa một phần tử trong mảng.

Javascript: Splice

Trong javascript, để xóa một phần tử trong mảng ta có thể dùng hàm splice()

1
2
3
var a = ['say', 'sua', 'com'];
a.splice(0,1); // Xóa 1 phần tử tại vị trí 0
console.log(a); // => a = ['sua', 'com']

Chúng ta có thể kết hợp splice() cùng với indexOf() để xóa phần tử dựa vào giá trị của nó:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var a = ['say', 'sua', 'com'];
var deleteElement = 'sua';

var i = a.indexOf(deleteElement);
if (i != -1) {
a.splice(i,1);
}

console.log(a); // => ['say', 'com']

Nếu các bạn muốn thực hiện thêm nhiều thao tác với mảng các bạn có thể tham khảo thư viện underscore như ở bài viết Xử lý mảng với underscore

Tóm lại: để xóa một phần tử trong mảng ta có thể dùng array.splice(vị trí cần xóa, 1)