Download file bằng Restangular và FileSaver

Mình cần viết chức năng download có API đã được xây dựng trước để tải file bằng phương thức POST. Ở client mình dùng Restangular. Như các bạn biết thì dùng Restangular ta chỉ có thể đọc được dữ liệu chứ không lưu nó thành dạng file được. Sau một hồi tìm kiếm, mình tìm được thư viện FileSaver.js giúp ta lưu file từ javascript.

Đây là kết quả trả về từ server khi ta gọi API:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POST /api/download


Request Headers:
----------------

Authorization: Bearer .... (Server của mình yêu cầu token này để xác thực user)

Response Header:
----------------
Content-Type: application/vnd.ms-excel
Content-Disposition: attachement; filename=report.xls

Đây là đoạn code mình xử lý để gọi đến API và lưu data trả về thành file trên máy tính:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
var DownloadRestangular = Restangular.withConfig(function(RestangularConfigurer) {
RestangularConfigurer.setFullResponse(true);
});

DownloadRestangular.all(url)
.withHttpConfig({responseType: 'arraybuffer'})
.post(postValue, params)
.then(function(res) {
var filename = res.headers('Content-Disposition').match(/filename=(.*)/)[1];
var file = new Blob([res.data], { type: res.headers('Content-Type') });
saveAs(file, filename);
});

Trước tiên, ta cần cài đặt setFullResponse cho Restangular để lấy được thông tin headers từ đó ta mới có file typefile name.

Sau đó ta cần response trả về kiểu arraybuffer như vậy ta mới dùng được với thư viện FileSaver.js.

Cuối cùng là chuyển dữ liệu trả về sang Blob và lưu lại bằng hàm saveAs của FileSaver.