Làm quen với Angular 2 - Zoo app - part 1

Trước khi bắt đầu, bạn nên coi qua bài Làm quen với Angular 2 - Tạo một ứng dụng bằng TypeScript để có khái niệm cơ bản về Angular2 và làm việc với Typescript.

Ở bài này, mình sẽ viết một ứng dụng quản lý sở thú bằng Angular 2 với typescript. Sau khi kết thúc ta sẽ có một ứng dụng như sau:

zoo app

Tạo một thư mục để chứa ứng dụng.

1
2
mkdir angular-zoo
cd angular-zoo

Ở đây, mình sẽ dùng live-server để chạy một static server, nó sẽ giúp trang web tự động tải lại khi nội dung file được thay đổi.

1
npm install -g live-server

App Component

Trong thư mục ứng dụng, tạo file app.ts với nội dung sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
import {Component, bootstrap} from 'angular2/angular2';

@Component({
selector: 'app',
template: `
<h1>Animal list</h1>
<ul class="animal-list">
<li *ng-for="#animal of animals">
<span class="type">{{animal.type}}</span> {{animal.name}}
</li>
</ul>
`
})
class AppComponent {
animals = [
{ type: 'Tiger', name: 'Bobo'},
{ type: 'Dog', name: 'Mic'},
{ type: 'Elephan', name: 'Big'}
];
}

bootstrap(AppComponent);

Ở đây, ta có directive ng-for là một repeater directive của Angular 2.

Chú ý: Dấu * trước ng-for là cần thiết. Nó cho ng-for biết rằng, thẻ <li> và nội dung trong nó chính là template của từng phần tử.

Bằng cách sử dụng typescript, ta có một cách để viết chuỗi với nhiều dòng như phần template của Component, đó là sử dụng dấu ` (Không phải là dấu nháy đơn, dấu này trên bàn phím thường nằm ở phím dưới phím ESC)

index.html

Tiếp tục, tạo file index.html với nội dung sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<html>
<head>
<title>Angular 2 QuickStart</title>
<script src="https://code.angularjs.org/tools/system.js"></script>
<script src="https://code.angularjs.org/tools/typescript.js"></script>
<script src="https://code.angularjs.org/2.0.0-alpha.44/angular2.dev.js"></script>
<script>
System.config({
transpiler: 'typescript',
typescriptOptions: { emitDecoratorMetadata: true }
});
System.import('./app.ts');
</script>
</head>
<body>
<app>loading...</app>
</body>
</html>

Chạy server

Mở terminal và chạy lệnh

1
live-server

Nếu như mọi chuyện đều ổn, ta sẽ nhìn thấy một danh sách các con vật với loại và tên, tuy nhiên, ta chỉ thấy dòng chữ loading.... Bật develop tool của trình duyệt lên (ở đây mình dùng Chrome) ta sẽ thấy lỗi:

1
2
EXCEPTION: Template parse errors:
Can't bind to 'ngForOf' since it isn't a known native property in AppComponent > ul:nth-child(1) > li:nth-child(1)[*ng-for=#animal of animals]

Lý do là do ta dùng directive ng-for trong template, nhưng ứng dụng không biết directive đó ở đâu. Ta sẽ sửa nó bằng cách import ng-for vào và nhúng vào app component.

Trong file app.ts ta sửa lại dòng import:

1
import {Component, bootstrap, NgFor} from 'angular2/angular2';

và trong component ngay dưới thuộc tính selector ta thêm vào thuộc tính directives để cho component của ta biết template sẽ sử dụng những directives nào.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
@Component({
selector: 'app',
directives: [NgFor],
template: `
<h1>Animal list</h1>
<ul class="animal-list">
<li *ng-for="#animal of animals">
<span class="type">{{animal.type}}</span> {{animal.name}}
</li>
</ul>
`
})

Ghi chú: Dấu # trước animal nghĩa là Angular sẽ tạo 1 local variable có tên là animal

animal list

Thêm style cho app component

Để thêm style cho app component, trong decorator component ta thêm vào thuộc tính styles, style này chỉ được áp dụng bên trong app component.

1
2
3
4
5
6
styles: [`
.animal-list { list-style-type: none; padding: 0; }
.animal-list li { cursor: pointer; }
.animal-list li:hover { cursor: pointer; font-weight: bold; }
.animal-list li .type { background: #FF9800; color: #FFF; padding: 2px 4px; line-height: 1.5em;}
`]

animal list with styleanimal list with style

Thêm sự kiện click

Giờ ta sẽ thêm vào một chức năng, khi click vào một con vật thì sẽ hiển thị thông tin của con vật được chọn.

Trước tiên sửa lại template:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<h1>Animal list</h1>
<ul class="animal-list">
<li *ng-for="#animal of animals" (click)="select(animal)">
<span class="type">{{animal.type}}</span> {{animal.name}}
</li>
</ul>
<div *ng-if="selectedAnimal">
<h2>Selected Animal</h2>
({{selectedAnimal.type}}) {{selectedAnimal.name}}
</div>

Ở đây ta sẽ sử dụng thêm ng-if (chỉ hiển thị khi điều kiện của ng-if cho giá trị đúng), cũng giống như ng-for ở trên ta phải import NgIf vào và add thêm và phần directives của component.

Trong thẻ <li> ta đã thêm vào (click)="select(animal)", nghĩa là khi click vào thẻ li ta Angular sẽ gọi phương thức select của component cùng với tham số là animal. So với AngularJS 1, ta không còn ng-click nữa. Ở đây (click), dấu ngoặc sẽ xác định mục tiêu là sự kiện click của thẻ li, như vậy ta có thể tạm đoán dấu () sẽ giúp ta có thể làm việc được với bất kỳ sự kiện nào của element.

Tiếp đến, ta cần thêm phương thức select vào component và một thuộc tính selectedAnimal:

1
2
3
public selectedAnimal;

select(animal) { this.selectedAnimal = animal; }

Thay đổi style cho con vật được chọn với ng-class

Ta sửa lại thẻ li, thêm vào directive ng-class

1
2
3
<li *ng-for="#animal of animals" (click)="select(animal)" [ng-class]="getSelectedClass(animal)">
<span class="type">{{animal.type}}</span> {{animal.name}}
</li>

sau đó trong component ta thêm phương thức getSelectedClass:

1
2
3
4
5
getSelectedClass(animal) {
return {
'selected': animal === this.selectedAnimal
}
}

phương thức này trả về đối tượng với thuộc tính selected bằng true nếu animal trùng với selectedAnimal.

Ghi chú: ng-class được bọc trong dấu [] đây là cú pháp của property binding mà dữ liệu sẽ đi theo 1 chiều từ nguồn là getSelectedClass(animal) đến đích là property của directive ng-class.

để thấy được sự thay đổi của li sau khi được chọn ta thêm style cho class .selected:

1
.selected { font-weight: bold; }

selected animal

Tổng kết

Như vậy là trong phần này ta đã cùng nhau tìm hiểu về một vài directive có sẵn của Angular 2 như ng-for , ng-if, ng-class, cách khai báo directive sử dụng trong component.

Để bind event của element ta sử dụng cặp dấu ngoặc (), để bind property ta dùng cặp dấu ngoặc [].

Ở phần tiếp theo, ta sẽ cùng dùng thử form trong Angular 2 để add thêm con vật vào sở thú của mình.

Đây là toàn bộ code của phiên bản zoo app hiện tại:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
import {Component, bootstrap, NgFor, NgIf, NgClass} from 'angular2/angular2';

@Component({
selector: 'app',
directives: [NgFor, NgIf, NgClass],
template: `
<h1>Animal list</h1>
<ul class="animal-list">
<li *ng-for="#animal of animals" (click)="select(animal)" [ng-class]="getSelectedClass(animal)">
<span class="type">{{animal.type}}</span> {{animal.name}}
</li>
</ul>
<div *ng-if="selectedAnimal">
<h2>Selected Animal</h2>
({{selectedAnimal.type}}) {{selectedAnimal.name}}
</div>
`,
styles: [`
.animal-list { list-style-type: none; padding: 0; }
.animal-list li { cursor: pointer; }
.animal-list li:hover { cursor: pointer; font-weight: bold; }
.animal-list li .type { background: #FF9800; color: #FFF; padding: 2px 4px; line-height: 1.5em;}
.selected { font-weight: bold; }
`]
})
class AppComponent {
public selectedAnimal;

animals = [
{ type: 'Tiger', name: 'Bobo'},
{ type: 'Dog', name: 'Mic'},
{ type: 'Elephan', name: 'Big'}
];

select(animal) { this.selectedAnimal = animal; }

getSelectedClass(animal) {
return {
'selected': animal === this.selectedAnimal
}
}
}

bootstrap(AppComponent);

Tiếp theo: zoo app phần 2.