Làm quen với Angular 2 - Zoo app - part 2 - Form

phần 1 chúng ta đã sử dụng một vài directives cơ bản của Angular như NgFor, NgIf, NgClass và ta cũng biết rằng muốn sử dụng directive nào, ta phải khai báo directive đó cho Component. Tuy nhiên việc phải khai báo từng directive như vậy thật bất tiện. Để khắc phục điều đó, Angular 2 đã gộp các core directives vào một tập hợp là CORE_DIRECTIVES ta chỉ cần khai báo nó một lần là có thể dùng được các core directives của Angular. Trước khi vào phần 2 ta thay đổi một chút như sau:

1
2
3
4
import {Component, bootstrap, CORE_DIRECTIVES, FORM_DIRECTIVES} from 'angular2/angular2';

...
directives: [CORE_DIRECTIVES, FORM_DIRECTIVES],

Ngoài CORE_DIRECTIVES ra mình còn khai báo thêm FORM_DIRECTIVES, chắc hẳn là bạn đã đoán ra đó là tập hợp các directive dành cho Form của Angular.

Tạo form

Trong Component template ta thêm vào form

1
2
3
4
5
<form (ng-submit)="onSubmit()">
<label>Type</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.type">
<label>Name</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.name">
<button type="submit">Add</button>
</form>

Trong Component ta thêm thuộc tính newAnimal và phương thức onSubmit:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
public newAnimal = {
type: '',
name: ''
}

onSubmit() {
this.animals.push({
type: this.newAnimal.type,
name: this.newAnimal.name
});

this.newAnimal.type = '';
this.newAnimal.name = '';
}

Sau khi ta nhập thông tin vào form và nhấn nút Add phương thức onSubmit sẽ được gọi. Trong phương thức này ta push thêm một animal mới vào danh sách this.animals với dữ liệu được lấy từ this.newAnimal mà ta đã liên kết nó với form input bằng [(ng-model)]. Sau khi add xong, ta làm trống 2 ô text input bằng cách gán chuỗi rỗng vào typename của newAnimal.

ng-model

Phần này trình bày sâu về directive ng-mode, bạn có thể bỏ qua nếu muốn dùng mà không cần tìm hiểu thêm

Như ta thấy ở trên, dữ liệu giữa model và text input đã được truyền theo kiểu two-way data binding.

Với Property binding, ng-model được bọc trong cặp dấu [], khi dữ liệu của model thay đổi, nó sẽ thay đổi phần view của text input. Cho nên khi ta gán this.newAnimal.type = '', text input của ta cũng bị làm rỗng. Dữ liệu ở đây đi theo chiều model -> view.

Với Event binding, ng-model được bọc trong cặp dấu (), khi giá trị của text input thay đổi, dữ liệu sẽ được cập nhật lại vào trong newAnimal. Chính vì vậy, khi form được submit ta mới có thể lấy được thông tin nhập vào từ text input. Dữ liệu ở đây đi theo chiều view -> model.

Thực tế thì ta có thể tách [(ngModel)] ra 2 phần riêng lẽ như sau:

1
<input type="text" required (ng-model-change)="newAnimal.type = $event" [ng-model]="newAnimal.type">

Việc binding cũng sẽ diễn ra tương tự.

ng-model-change ở đây không phải là một event của thẻ <input> mà nó thực tế là một event property của ngModel. Khi Angular nhìn thấy cú pháp [(abc)] nó sẽ mong đợi directive abc có một input property abc và một ouput property abc-change.

Khi coi sơ qua code của ngModel ta sẽ thấy như sau (Code này có thể thay đổi khi Angular2 ra bản chính thức):

1
2
3
4
5
6
7
@Directive({
selector: '[ng-model]:not([ng-control]):not([ng-form-control])',
bindings: [formControlBinding],
inputs: ['model: ngModel'],
outputs: ['update: ngModelChange'],
exportAs: 'form'
})

ng-model-change là một EventEmitter của angular, nó sẽ trả về value cho input khi được gọi.

Nói chung là tìm hiểu một chút cho biết, còn bình thường thì ta cứ dùng [(ng-model)] cho khỏe.

Validate và track state với ng-control

Ta sửa lại template phần form và add thêm style cho component như sau:

Form

1
2
3
4
5
6
7
<form (ng-submit)="onSubmit()">
<label>Type</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.type" ng-control="type" #type="form" required>
<label>Name</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.name" ng-control="name" #name="form" required>
<button type="submit">Add</button>
<div class="alert" [hidden]="type.valid">Type is required</div>
<div class="alert" [hidden]="name.valid">Name is required</div>
</form>

Styles

1
2
3
input { border: 1px solid #ccc; }
.ng-invalid { border-left: 3px solid red; }
.alert { color: red; }

Để có thể theo dõi được state của form controller ta sử dung directive ng-control, directive này chỉ có thể được áp dụng cho control bên trong thẻ <form>.

1
<label>Type</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.type" ng-control="type" #type="form" required>

Với mỗi ng-control ta cần gán cho nó một cái tên duy nhất. ng-control giúp ta biết được khi nào control được click (touch), khi nào giá trị thay đổi, khi nào thì giá trị bị sai. Và nó cũng thêm vào control một vài class đặc biệt của Angular.

State Class if true Class if false
Control has been visited ng-touched ng-untouched
Control’s value has changed ng-dirty ng-pristine
Control’s value is valid ng-valid ng-invalid

Vì input của ta có thuộc tính required nên khi không có giá trị nào bên trong, ng-control sẽ tự động thêm vào class ng-invalid do đó ta sẽ thấy input của mình như thế này:

input invalidinput invalid

Hiển thị thông báo lỗi khi input không đúng

Trong input ta tạo một local variable #type="form" và gán cho nó từ form. Angular tự hiểu cú pháp này và gán Control Object cho biến type. Do đó ta có thể bind giá trị type.valid vào property hidden của thẻ div:

1
<div class="alert" [hidden]="type.valid">Type is required</div>

error messageerror message

Ngăn form submit khi dữ liệu invalid

Ta tạo một local variable animalForm và disable nút Add khi dữ liệu trong form invalid.

1
2
3
4
5
6
7
<form (ng-submit)="onSubmit()" #animalform="form">
<label>Type</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.type" ng-control="type" #type="form" required>
<label>Name</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.name" ng-control="name" #name="form" required>
<button type="submit" [disabled]="!animalform.form.valid">Add</button>
<div class="alert" [hidden]="type.valid">Type is required</div>
<div class="alert" [hidden]="name.valid">Name is required</div>
</form>

Khi mới chạy ta sẽ thấy nút Add bị disabled, sau khi đã điền đủ thông tin vào name và type, nút Add sẽ được enable trở lại và ta có thể submit form.

Tổng kết

zoo app version 2zoo app version 2

Sau phần này, ta đã biết cách sử dụng ng-model cho two-way data binding. Tìm hiểu một chút về cách [(ng-model)] hoạt động.
Sử dụng ng-control để theo dõi trạng thái của control, cũng như thêm style cho control, ẩn hiện thông báo lỗi tùy vào trạng thái của control.

Toàn bộ code của phần 2.

app.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
import {Component, bootstrap, CORE_DIRECTIVES, FORM_DIRECTIVES} from 'angular2/angular2';

@Component({
selector: 'app',
directives: [CORE_DIRECTIVES, FORM_DIRECTIVES],
template: `
<h1>Animal list</h1>
<form (ng-submit)="onSubmit()" #animalform="form">
<label>Type</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.type" ng-control="type" #type="form" required>
<label>Name</lable><input type="text" required [(ng-model)]="newAnimal.name" ng-control="name" #name="form" required>
<button type="submit" [disabled]="!animalform.form.valid">Add</button>
<div class="alert" [hidden]="type.valid">Type is required</div>
<div class="alert" [hidden]="name.valid">Name is required</div>
</form>
<ul class="animal-list">
<li *ng-for="#animal of animals" (click)="select(animal)" [ng-class]="getSelectedClass(animal)">
<span class="type">{{animal.type}}</span> {{animal.name}}
</li>
</ul>
<div *ng-if="selectedAnimal">
<h2>Selected Animal</h2>
({{selectedAnimal.type}}) {{selectedAnimal.name}}
</div>
`,
styles: [`
.animal-list { list-style-type: none; padding: 0; }
.animal-list li { cursor: pointer; }
.animal-list li:hover { cursor: pointer; font-weight: bold; }
.animal-list li .type { background: #FF9800; color: #FFF; padding: 2px 4px; line-height: 1.5em;}
.selected { font-weight: bold; }
input { border: 1px solid #ccc; }
.ng-invalid { border-left: 3px solid red; }
.alert { color: red; }
`]
})
class AppComponent {
public selectedAnimal;
public newAnimal = {
type: '',
name: ''
}

animals = [
{ type: 'Tiger', name: 'Bobo'},
{ type: 'Dog', name: 'Mic'},
{ type: 'Elephan', name: 'Big'}
];

select(animal) { this.selectedAnimal = animal; }

getSelectedClass(animal) {
return {
'selected': animal === this.selectedAnimal
}
}

onSubmit() {
this.animals.push({
type: this.newAnimal.type,
name: this.newAnimal.name
});

this.newAnimal.type = '';
this.newAnimal.name = '';
}
}

bootstrap(AppComponent);