Tôi học Machine Learning - 001 - Nhập môn

Machine Learning vẫn còn là một thứ mới mẻ và khiến mình tò mò, cho nên hôm nay mình đã bắt đầu tham gia một khóa học về nó. Chuỗi các bài “Tôi học Machine Learning” là những ghi chú của mình, chứ không phải là bài hướng dẫn, vì vậy có thể có những sai sót chủ quan trong nội dung bài viết. Nếu các bạn thấy chỗ nào sai, cứ thoải mái góp ý, điều đó sẽ rất có ý nghĩa với mình.

Phần mềm và ngôn ngữ

Đây là các phần mềm và ngôn ngữ mình cần phải cài đặt:

Sau khi cài Anacoda, ta sẽ có IDE spyder để viết và debug python code.

Spyder IDE

Còn RStudio dĩ nhiên là để viết R code rồi.

RStudio

Tiền xử lý dữ liệu

Đây là dữ liệu mẫu cần được xử lý Data.csv

Data.csv

Trước khi xử lý dữ liệu ta cần phải sơ chế nó trước.

Xử lý phần dữ liệu bị thiếu

Ở đây, trong dữ liệu mẫu ô B8C6 bị thiếu giá trị, trong quá trình sơ chế ta có thể loại bỏ 2 hàng này đi, nhưng như vậy có thể nguy hiểm vì nó có thể chứa các giá trị quan trọng. Có một cách khác là ta sẽ lấy giá trị trung bình trong cột để áp dụng vào các ô bị thiếu.

Code python sử dụng thư viện pandas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# Import libraries
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Import data
dataset = pd.read_csv('Data.csv')
X = dataset.iloc[:, :-1].values

# Missing data
from sklearn.preprocessing import Imputer
imputer = Imputer(missing_values='NaN', strategy='mean', axis=0)
imputer = imputer.fit(X[:, 1:3])
X[:, 1:3] = imputer.transform(X[:, 1:3])

Ở dòng 8, ta lấy X là mảng giá trị của tất cả các hàng và tất cả các cột trừ cột cuối (-1). Ta có giá trị X như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
array([['France', 44.0, 72000.0],
['Spain', 27.0, 48000.0],
['Germany', 30.0, 54000.0],
['Spain', 38.0, 61000.0],
['Germany', 40.0, nan],
['France', 35.0, 58000.0],
['Spain', nan, 52000.0],
['France', 48.0, 79000.0],
['Germany', 50.0, 83000.0],
['France', 37.0, 67000.0]], dtype=object)

Ở dòng 12, ta xác định các giá trị bị thiếu bằng missing_values='NaN', và thay thế chúng bằng giá trị trung bình strategy='mean' của cột axis=0.

Ta sẽ áp dụng nó cho hai cột 1 và 2 của X (cột đầu tiên là 0): X[:, 1:3] (vì giá trị cột được xác định trong khoảng nên ta phải dùng 1:3 chứ không phải 1:2)

Cuối cùng ta có X:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
array([['France', 44.0, 72000.0],
['Spain', 27.0, 48000.0],
['Germany', 30.0, 54000.0],
['Spain', 38.0, 61000.0],
['Germany', 40.0, 63777.77777777778],
['France', 35.0, 58000.0],
['Spain', 38.77777777777778, 52000.0],
['France', 48.0, 79000.0],
['Germany', 50.0, 83000.0],
['France', 37.0, 67000.0]], dtype=object)

Các giá trị nan đã được thay thế bằng giá trị trung bình.

Code R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# Import data
dataset = read.csv('Data.csv')

# Missing data handler
dataset$Age = ifelse(is.na(dataset$Age),
ave(dataset$Age, FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)),
dataset$Age
)

dataset$Salary = ifelse(is.na(dataset$Salary),
ave(dataset$Salary, FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)),
dataset$Salary
)

Ở dòng 5, ta tính toán lại giá trị các ô trong cột Age, nếu ô không có giá trị is.na(dataset$Age), ta sẽ lấy giá trị trung bình của cột Age bằng hàm mean và bỏ qua các giá trị bị thiếu na.rm = TRUE (dòng 6), nếu ô có giá trị thì ta giữ nguyên nó dataset$Age (dòng 7).

Tổng kết

Như vậy là mình đã biết cách căn bản để xử lý dữ liệu thiếu bằng cách lấp vào các giá trị trung bình bằng pythonR. Khi viết code vẫn có nhiều chỗ chưa rõ, chúng ta có thể xem phần help của ứng dụng để hiểu thêm về các hàm.

Trong Spyder các bạn nhấn Ctrl + I tại một hàm để coi help của nó, trong RStudio thì nhấn F1.

Mẹo Trong cả 2 IDE trên, để chạy từng đoạn code, ta bôi đen đoạn code và nhấn Ctrl + Enter.

Các ghi chú này được mình ghi lại khi đang tham gia khóa học tại udemy nếu bạn thấy thú vị có thể đăng ký để học trên đó, sẽ có nhiều giải thích chi tiết hơn (https://www.udemy.com/machinelearning) .